ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקעח

ב"ה, ב' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו, שנתאחר המענה - מפני חדש תשרי ועניניו שאין הזמן גרמא לזה.

ותקותי חזקה אשר ממשיך בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, ומתרגל יותר מזמן לזמן עם חבריו שי' ובסדרי הישיבה בכלל.

מוחזר בזה המכתב ששלח אלי, ומובן שמהנכון ביותר שלא יכנס בוויכוחים, כי מה תועלת בטענות ומענות, והרי תפקיד האדם ללמוד לשמור לעשות ולקיים כמצוה עלינו בתורת אלקים חיים, ומובן גם כן שאין צריך להיות ח"ו במחלוקת עם מי שהוא, כי אם לבאר שרוצה ללכת בדרך התורה והמצוה, וכאלפים הלומדים בישיבות ליובאוויטש ובשאר ישיבות הן באה"ק ת"ו והן בחו"ל לומדים לימודי קדש כל היום כולו ועשו כזה בתקופה שלפני זו ובדור שלפני התקופה, וכשבא הזמן והעת מסתדר ג"כ בענין של פרנסה, ובטוח נותן התורה והמצוה שהוא הזן ומפרנס את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים, אשר יקיים הבטחתו, אם בחקתי תלכו (ופירשו רז"ל, שתהיו עמלים בתורה) ואת מצותי תשמרו וגו' ונתתי וגו' ככל הברכות המנויות בפרשה וההצלחה בכל המצטרך לאדם.

ויהי רצון שיצליח בלימודו, לימוד התורה וקיום המצות וילך מחיל אל חיל, ותקותי חזקה גם כן שסוף סוף גם הוריו שי' ישבעו נחת מהנהגתו, ויהי רצון שיהי' זה בהקדם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר