ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקעט

ב"ה, ד' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה מיכאל ארי' יהודא ליב שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ח חשון והקודמים, ובטח כבר נתקבל מכתבי מענה לזוגתו שתליט"א.

במ"ש אודות ענין החרישה בשנה השביעית היא שנת השמיטה,

מובן שמבהיל הדבר שאיש הישראלי יתעסק בזה, שהרי אפילו המתירין - לא התירו מלאכה כהנ"ל ע"י ישראל. והראי' שפלוני עוסק בזה, לדאבוננו בתקופתנו דחשך כפול ומכופל, מצד ראי' זו יש לעבור ר"ל על כל התורה כולה.

ת"ח ת"ח על ברכתו בסיום וחותם מכתבו, ובודאי תקוים הבטחת בורא עולם ואברכה מברכיך, וכמבואר גודל המעלה בזה בד"ה אמר רבי יב"ל כל כהן שמברך מתברך (ספר המאמרים תרכ"ט, שהו"ל ז"ע. יעוין שם).

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

בודאי מכינים תכנית מפורטת לנצול ימי כסלו בכלל, ויום הבהיר י"ט כסלו בפרט, להפצת המעינות - עד שיגיעו גם - חוצה.

ו'תקעט

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 520 והושלמה ע"פ צילום האגרת.