ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקפ

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מב' כסלו, חדש הנסים והגאולה.

נעם לי לקרות במכתבו, שנתיסדה ועדה שמטרתה לחזק ולהגדיל את החינוך על טהרת הקדש של הילדים והנוער, אשר בסביבתם.

ויהי רצון שכל חבר הועדה ובכלל כל היראים לדבר ה' אשר בסביבתם, יעבדו בהאמור במסירות נפש מתאים לגודל הענין וערכו ובאופן דמוסיף והולך דוקא, ובפרט שמתקרבים אנו לימי הסגולה יו"ד וי"ט כסלו, גאולת תורת החסידות וכל עניני' ולאחרי זה ימי חנוכה אשר ענינם הוספה באור הלוך והוסיף וקיימים לעולם (וכפירוש הרמב"ן ריש פרשת בהעלותך) שבודאי שעת הכושר הוא להוסיף בנר מצוה תורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

במ"ש אודות בקור מפאריז במחנם הט' בקשר עם יום הבהיר י"ט כסלו, עליהם לפנות ישר לשם ע"פ הכתבת.

ו'תקפ

מו"ה משה: לחייני, מרסיי. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ד'ט.