ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקפא

ב"ה, ו' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מיום הרביעי, בבשורה הטובה על קבלת הסכום מכספי השילומים.

ויהי רצון שכשם שמבשר טוב בענינים שהם מצ"ע גשמיים, יבשר בשו"ט בענינים אשר מצ"ע הם רוחנים, ונוסף על הנ"ל - גם בתכלית דירידת הנשמה, אשר ענינים הגשמים יהפכו להיות כלים לענינים הרוחנים, עד אשר יתראה מעין השכר דלע"ל, שהנשמה תקבל חיותה מהגוף, ועד"ז בכללות, הרוחניות מהגשמיות.

ומתאים להנ"ל, עלי להעיר על הסגנון האי מתאים דהתחלת מכתבו - שהנהו לבשר שקבל סכום כך וכך, וקנה לו מכונות וכו' ונתן דמי קדימה על בית וכו' ושמקוה שיעשה עוד הלואה על הבית, ותו לא מידי בענין זה.

ויהי רצון שבמכתבו הבא, יהי' הסגנון, שכיון שקבל סכום כו"כ הרי מעצמו פשוט שהפריש תומ"י מעשר לצדקה, אלא שע"פ המבואר באגה"ק מיוסד על פסק חז"ל הוסיף בהפרשתו זו סכום כו"כ ועוד ידו נטוי', אלא שע"פ המבואר ונאמר ארבע הידות יהי' לכם (עיין לקו"ת שה"ש ו, ד) - הנה בעד חלק מכסף זה, קנה מכונה וגם נתן דמי קדימה וכו'.

נעם לי לקרות במכתבו ע"ד הפצת התקנה דאמירת תהלים בשבת מברכין החדש, קודם התפלה, ויהי רצון שבקרוב יהי' בזה גם מנין שלם, וכמבואר באגה"ק סי' כ"ג שבכל ענין של קדושה ענין נעלה הוא שיהי' בי עשרה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.