ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקפב

ב"ה, ו' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

כבר דאגתי להעדר מכתבו כפי רגילותו בערב ר"ח כסלו הוא חדש הנסים והגאולה, וכנראה שביאור עכוב זה הוא תוכן מכתבו שנתקבל ז"ע בהנוגע למצב בריאותו.

ויהי רצון שכשם שמודיע ע"ד הטבה בזה, הנה ילך המצב הלוך וטוב עד שיחזור לאיתנו בכל המובנים, ועיין ג"כ בד"ה משכיל לאיתן לרבנו הזקן (נדפס בקונטרס לימוד החסידות).

ת"ח במ"ש בסיום מכתבו ע"ד תוכן החלום, ויהי רצון שמחדש זה חדש השלישי מתשרי המכוון לירחא תליתאי מתחיל מחדש ניסן, נגלה דתורה ופנימית התורה, ימשיכו ברכה המשולשת לכל או"א בתוככי עם תליתאי בג' הענינים דבני חיי ומזוני, ואשר בכולם יהי' רוויחי, והרי נמצאים אנו בשנה תמימה שנה ועבורה.

ובפרט ע"פ המפורש בפירוש המשניות להרמב"ם ערכין ט, ג. אף שלע"ע לא מצאתי לו חבר.

בברכה לבשו"ט בטוב הנראה והנגלה בכל האמור.

ו'תקפב

מו"ה אפרים אליעזר: יאלעס, פילדלפיה. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'שמט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תרסב. ו'תש. ו'תשנב. ו'תתלא. ו'תתקפו.

המפורש בפירוש המשניות להרמב"ם: רבי אומר כי מה שנאמר בתורה שנה תמימה היא שנת חמה שהיא שס"ה יום כו'.