ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקפג

ב"ה, ו' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ח חשון, בו כותב שקבל משרת מורה במוסד חנוך על טהרת הקדש.

ויהי רצון שיצליח בלימודו עמהם, והעיקר אשר יקוים בלימוד זה הוראת חז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה בפועל, בחיי היום יומים של התלמידים ואשר על ידי זה יתוסף בעניני יראת שמים גם בהנוגע להוריהם שיחיו.

ובמ"ש אודות תפלתו, אשר המנין בו מתפלל ממהרים ביותר וביותר.

נוהגים בכגון דא, להתחיל התפלה עם הצבור, ואחרי כן להתפלל כפי יכולתו, ז.א.

בכוונה כפי יכולתו, ובאם מתארך תפלתו יותר מן הצבור, הרי העיקר בתפלה היא השימת לב והכוונה, ובהתחלתו ביחד עם הצבור, הרי גם בזה מעין תפלה עם הצבור, אף שכמובן רק מעין.

ולשאלתו בענין הדלוג בפסוקי דזמרה, אף שרבו המתירים בזה בכדי שתהי' התפלה בצבור, הנה נוסף על זה שיש דעות שאיסור בדבר, הנה גם המתירים אין מעלימים שמגונה הדלוג, ובפרט ע"פ המבואר בספרי קבלה ובספרי חסידות רבו מלספור, שלכן כנ"ל יעשה את מה שיש בידו, ז.א. יתחיל תפלתו עם הצבור ואחרי כן יתפלל על הסדר בפירוש המלות וכו' וכבר ידוע גודל השכר בהמכוון לבו לשמים, וק"ל.

בברכה לבשו"ט.

ו'תקפג

נוהגים בכגון דא: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'נה.

הדלוג בפסוקי דזמרה: ראה גם לעיל ח"א אגרת קכז. ח"ז א'תתקצח. ח"ט ב'תתצח.

חט"ו ה'תפב.