ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקפד

ב"ה, ו' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

כו' מוהרב"א שי'

שלום וברכה!

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות וכו' מו"ה גרשון מענדל שי' גרליק עומד מוכן לנסיעתו בימים אלה צלחה למילאן. התגולל הדבר אשר את הויזה לאיטליא יצטרך לקבל באחת המדינות שבדרכו, היינו בלונדון או בפאריז.

ואשר לכן, יעצתי לו לבחור בפאריז - כדי לנצל את ההזדמנות הזאת לשוחח ארוכות וקצרות עם כת"ר ולקבל הוראותיו המפורטות נידון עבודתו במילאן.

והנה באם רק באפשר הי' נכון במאד מאד אם גם כת"ר יסע יחד אתו למילאן ולהציגו לפני קהילתו, ובודאי מובן גם לכת"ר, אשר דבר כזה בטח יבסס ויחזק את כל הענין בעזהשי"ת.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ביום נסיעת הררג"מ שי' מכאן לפאריז - יבריקו עד"ז...

ו'תקפד

מוהרב"א שי': גורודצקי, פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'שסד, ובהנסמן בהערות שם.

מוכן לנסיעתו: ראה לקמן אגרת ו'תריד.