ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקפה

ב"ה, ז' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מר"ח כסלו, בו מבשר טוב ע"ד שאישרו לו דירה טובה.

ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ותרחיב דעתו כמרז"ל הידוע (ברכות נז, ב) בהרחבה אמיתית. ויהי רצון שיבשר טוב מהרחבת הדעת ע"י שלשת הדברים הנ"ל כפי ביאור התקוני זהר (תקון ו' עיי"ש).

לפלא הכי גדול, שאין מזכיר דבר מפעולותיו בקדש בהפצת המעינות ולא עוד אלא שכותב בפירוש במכתבו, יותר אין מה לחדש, כאילו כבר נמצאים אנו באותה התקופה עלי' נאמר, שבת ומנוחה לחיי העולמים, והלואי שהגענו עכ"פ להדרגה דילכו מחיל אל חיל רק בעניני קדושה ולא כתקופתנו דחשך כפול ומכופל, שעדיין צריך להתאבק בהקו דסור מרע, וק"ל.

ואף שכבר נאמר אין כל חדש, שאין לחדש, הרי כבר שוברו אמרו בכ"מ ומהם בתניא ריש פרק מ' אשר דוקא תחת השמש הוא כנ"ל וגם בעניני קדושה אפילו דאורייתא והנלמד בעמל, אבל לימוד התורה ע"פ הוראת תורת החסידות שהוא למעלה מהשמש, בודאי שיש ויש לחדש ולא עוד אלא שזהו תפקידו האמיתי של כאו"א מבני ישראל, ואין להאריך בדבר הפשוט, ויהי רצון שיבשר טוב בהאמור באופן דמוסיף והולך והרי מתקרבים הננו לימי הסגולה יום הבהיר יו"ד וי"ט כסלו, וימי החנוכה הבאים תיכף לאחרי זה שהלכה כב"ה דמוסיף והולך מיום ליום.

בברכה לבשו"ט.