ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקפו

ב"ה, ז' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

האברך יהושע משה יוסף

וכל המשפחה שליט"א

במענה למכתבו מר"ח כסלו.

נבהלתי להשמועה מאיזה ימים ע"ד האסון נורא שקרה להם בפטירת הרה"ח אי"א נו"נ בעל מדות ורב פעלים מלאכתו מלאכת שמים מו"ה ישראל יצחק זעליג ע"ה.

ויהי רצון אשר מכאן ולהבא לא ידעו עוד מכל עגמ"נ ח"ו, ואך טוב וחסד בטוב הנראה והנגלה ימצאום תכה"י.

וכיון שבנחמות נכללו עניני תקון על העבר, הסדר בזה שצ"ל בכפלים, הנה יהי רצון שיהי' זה גם בנדון שלהם, ויתרבו הענינים של טוב וענג הלוך והוסיף (וכמבואר במ"א אשר ענין הכפלים בהנ"ל הוא בהרבה יותר מכפלים בכמות).

נעם לי לקרות במכתבו ע"ד עבודתו בהוראה בהישיבה אשר בכפר חב"ד, אשר שם צוה ה' את הברכה, ויהי רצון אשר יתעסק בזה במסירה ונתינה הכי גדולה אשר גם עי"ז נחת רוח וזכות הכי גדול לנשמתו של הנפטר, ובודאי שישמש זה לתוספת ברכה והצלחה בכל עניניו ובעניני המשפחה בכלל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תקפו

יהושע משה יוסף: הלפרין, כפר חב"ד.