ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקפז

ב"ה, ז' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מד' כסלו, בו כותב אשר הוא בגיל י"ז וחצי שנה, ורוצה להמשיך בלימוד וגם לאחרי החתונה, אבל דואג כיון שהוצאות דירה לאחרי החתונה עולות בדמים מרובים, ולכן נולדה סברא, שיסע לחו"ל וכו'.

ומובן שלפלא הכי גדול הדאגה שלו עתה איך יסתדר לאחרי החתונה, ודאגה עד כדי כך שמבלבלת להתמדה ושקידה בלימודו!

ואם את דעתי ישאל, הרי ילמוד באחת הישיבות אשר על טהרת הקדש באה"ק ת"ו בהתמדה ושקידה הכי גדולה, ובסילוק כל המחשבות המבלבלות מלימוד התורה ומעבודת ה' בעבודת התפלה. ומובן וגם פשוט שבסדרי הלימוד צ"ל שיעור קבוע בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות [אשר בפרט בתקופתנו הכרח חיוני הוא לימוד זה, ובקביעות לא רק בזמן אלא והוא העיקר קביעות גם בנפש, וכמבואר בארוכה בקונטרס עץ חיים לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע מיוסד על מאמרי רז"ל בכמה מקומות, ועיין דברים נפלאים ומבהילים בהקדמת רבנו חיים וויטל תלמידו של האריז"ל ונדפס בההוספות לקונטרס האמור], וההתמדה ושקידה בלימוד האמור יוסיפו ג"כ בברכות השי"ת בכלל ובפרט בהמצטרך לו ולכל אלו שכותב אודותם, אשר בעת רצון יזכרו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בודאי יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.