ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקפח

ב"ה, ח' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מב' כסלו, בשאלותיו:

א) איך להתנהג עם אלו המדברים על תורת דא"ח וכו'.

במצבו ומעמדו הוא, אין לו להכנס עמהם בוויכוחים כלל וכלל, ותמורת זה להוסיף בהתמדה ושקידה בלימודו בנגלה ובחסידות וידועה ההבטחה, אשר אפילו מעט אור דוחה הרבה חשך ובפרט הרבה אור.

ב) בשאלתו ע"ד לימוד תורת החסידות תורת דא"ח.

לפלא גדול השאלה בזה, לאחר שברור כתוב בספר הזהר הק' ומבואר בהקדמת שער ההקדמות לר"ח וויטל תלמידו של האריז"ל, ותורת רבנו הזקן וגם בחבור ספרי הגר"א מווילנ;63637#&א, שמוכרח לימוד פנימיות התורה, שבדורנו נתגלתה רק בתורת החסידות, וידוע מ"ש ר"ח וויטל בשם האריז"ל, אשר העכוב דלימוד זה, מאריך הגלות ומעכב את הגאולה, עיי"ש דברים מבהילים (בהקדמת שער ההקדמות הנ"ל).

ג) תקון על הפגם וכו'.

לכל לראש צריך לחדול מלחשוב בזה לע"ע, ולתקוע מחשבתו באותיות התורה והתפלה, כן להיות זהיר בטבילת עזרא, ובכל יום חול בבקר להפריש איזה פרוטות לצדקה. ולשמור על שיעורי חת"ת (חומש תהלים ותניא) הידועים.

ד) איך יסדר לימודו להבא.

מובן וגם פשוט שעליו ללמוד במסגרת כזו שיש בה לימוד נגלה ולימוד פנימיות התורה, וכדברי האריז"ל והרח"ו הנ"ל, מיוסדים בהררי קדש דברי הזהר הק' ומהם בזהר הק' חלק ג' קכד, ב. רהע, ב. ובכ"מ.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'תקפח

וגם בחבור ספרי הגר"א: ראה גם לעיל חט"ז אגרת ה'תשפו, ובהנסמן בהערות שם.