ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקצ

ב"ה, ח' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' כסלו, בו כותב ראשי פרקים מהסתדרותם בחיים.

ומובן וגם פשוט, שמה שכותב שאינו יכול להשתתף בשיעור או לעיין בספרי קדש, אינו נכון כלל וכלל, והרי ידוע דבר המשנה המקיים את התורה מדוחק בטוח שסו"ס יקיימנה מתוך הרחבה, וכיון שנדרש זה בודאי שישנה היכולת לקיים הדרישה, שהרי אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו.

ובכ"ז מהנכון - נוסף על הנ"ל - ילמוד בעל פה איזה פרקים משניות ועכ"פ פרק אחד מספר תניא קדישא, ובהלכו למקום פרנסתו בגשמיות ובחזירתו, ימלא זמנו בתורה ע"י לימוד בעל פה בדבור או עכ"פ לעבור במחשבתו על הפרקים האמורים.

כן מהנכון אשר בכל יום חול קודם תפלת השחר, יפריש איזה פרוטה לצדקה, שגם זה סגולה להרחבת הפרנסה כפשוטה, וכן ישמור על התקנה, לאמר השיעור תהלים חדשי - כמו שנחלק התהלים לימי החדש - בכל יום אחר תפלת הבקר.

תקותי שישתתף בהתועדות אנ"ש בימי חדש כסלו חדש הנסים והגאולה וביחוד ביום הבהיר י"ט כסלו ראש השנה לתורת החסידות ודרכי החסידות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.