ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקצא

ב"ה, ח' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"מ בעל מדות תרומיות ענף

עץ אבות וכו' הרש"ז שי'

שלום וברכה!

בודאי קבל הפ"ש שבקשתי למסור לו על ידי הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מרץ וכו' מוהר"ר בנימין אלי' שי' גורודצקי והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ד שי' חנזין.

בצער נודעתי שמצב בריאות זוג' שתחי' הי' שלא בסדר ותקותי שהטיפול הרפואי הצליח ושבה ג"כ מנוחת נפשו, כי מסרו לי ג"כ שהי' נמצא בצער ובפיזור הנפש -

והרי ענין הצער ופיזור הנפש הוא סתירה לכל חיי האדם, באשר הוא אדם, ובלשון חכמינו ז"ל - אין עומדים להתפלל לא מתוך עצבות וכו' וכן לדבר הלכה, והרי כל חיי איש הישראלי עלי אדמות תפלה ותורה הם. תפלה - העלאה מלמטה למעלה, עד לקישור התדבקות והתאחדות עם הבורא; ותורה - המשכה מעצמותו ומהותו, המשכת הקדושה והטוב למטה, ותכליתן שתהינה בציבור, כמבואר באגה"ק לאדמו"ר הזקן סי' כג. וידוע פירוש הפנימי בזה מאדמו"ר הזקן: תפלה בצבור הוא לצבור כל הבירורים ולהעלותם בתפלה (מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר, נדפס בקובץ התמים, חוברת ב', ע' מו).

שמזה מובן ג"כ ענין צבור בהנוגע לתורה.

ועל האדם, שהוא שכלי, בודאי לעשות כל עניניו בכוונה ולתכלית חשובה, אסיפת פעולותיו - המעשה והדבורים והמחשבות שלו - וכחות נפשו לתכלית הנעלה. ז"א העלאתן מלמטה למעלה ואחרי כן להמשיך בהם אור עליון מן השמים עוד יותר מאשר בכח האדם להשיג בכח עצמו.

ובאה תורת החסידות לאחד ולייחד תורה ותפלה ע"י ההוראה שהתפלה באה לאחרי התבוננות בגדולת הוי' באופן דלימוד והשגה בחב"ד שבנפש, דע את אלקי אביך, שאחרי זה התפלה היא כהמשך הכתוב - ועבדהו בלב שלם. וכן בלימוד התורה מקדימים לזה דחילו ורחימו, אהבת ה' ויראת ה', הבאות כתוצאות מעבודת התפלה, אשר אז התורה מאחדת את האדם הלומד עם נותן התורה, עד להדרגא שישראל ואורייתא וקוב"ה כולא חד. ואין לך שמחה גדולה מאשר שמחת התאחדות הנברא והבורא, שמחה בכפליים, שמחת הבורא ושמחת הנברא, כמבואר בתניא פ' ל"ג.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בטוב הנראה והנגלה בכל האמור.

בודאי כמנהגו הטוב כמה שנים יבקר בכפר חב"ד ביום הבהיר הוא יום י"ט כסלו הבע"ל, למלאות מאה וששים שנה ליום הגאולה של רבינו הזקן ואתו עמו גאולת תורתו, חסידות חב"ד, וכל ההולכים בדרכי' ואורחותי', הם ובניהם ובני בניהם עד לדורנו, אנחנו אלה פה היום כלנו חיים (אגה"ק סי' ז"ך).

ו'תקצא

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 234 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'קפב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תשיח.