ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקצב

ב"ה, ח' כסלו, תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מאשר הנני מכתבו מיום ג' הוה גביר לאחיך, ואמנם נודע לי אשר קבל חוזה לרבנות בביהכ"נ בניו-יורק. אבל אחרי בקשת סליחתו רבה, מוכרחני לומר שנודעתי עד"ז בצער מהול בתמהון.

ולדכוותי' בטח מובן צערי, מתאים למה שדברתי אתו ע"ד... שי' שמכש"כ שהדברים מכוונים לגבי כת"ר ועוד במדה מרובה יותר.

כי הנה ב... מצב היהדות תלוי ביחידי סגולה, ועלול ליהרס ח"ו אפילו ביציאת אדם אחד משם, כי הצלחה ציבורית שם דורשת תנאים מיוחדים שאי אפשר לחדשם על ידי הכנה של איזה חדשים... משא"כ בניו-יורק, שהמצב בזה שונה מהקצה אל הקצה.

אפשר להיות שמתוך השקפת אדם פרטי בתור איש פרטי יש לניו-יורק מעלות יותר מאשר למקום אחר בזה שיש כאן אנשים חרדים במספר גדול יותר וכו' וכו'. אבל אפילו אם תמצא לומר שזה כן על כל מאה אחוז, הרי על דרך סגנון רז"ל יחיד ורבים הלכה כרבים (עניני ורווחי היחיד לגבי עניני ורווחי הרבים). ברם, בנידון דידן, איני רואה ספק אפילו בהנוגע לרווחי היחיד, כי בה בשעה שבמקומו עתה הוא אחד ומיוחד ובמילא זה נותן כוחות ואפשריות ומעמד ומצב יוצא מן הכלל, הרי כאן בניו-יורק - עם הערכת כשרונותיו וכו' במדה הכי מלאה - יש התחרות מכמה וכמה, ובפרט אשר אין כל אדם מתעמק מי עולה על מי בחוג הרבנים, שבחצוניותם דומים אחד לשני.

ואוסיף עוד נקודה בזה, בידעי מהלך הרוח של הצבור היהודי בארה"ב, כי גם בשטח ההשפעה על יהדות אמריקה אפשר להשפיע יותר על ידי ביקור בתור רב ראשי ד...

מאשר בתור רב מקומי אפילו באחד בתי הכנסת המעולים ביותר.

באמת חפצתי לכתוב לכת"ר כל הנ"ל כשקבלתי הידיעה ע"ד ההצעה של משרת רבנות בביהכ"נ בניו-יורק, אבל נמנעתי מזה בהתאם לפתגם הידוע, שנמסר בשם אדמו"ר הזקן, "מיט אן עצה שלאגט מען זיך ניט אן". אבל בקבלי מכתב כת"ר הכולל ג"כ הידיעה הנ"ל, ראיתי חובתי, שאין לי הצדק להשתמט ממנה, להביע לו השקפתי ברורה, שמהנכון שישאר בכהונתו עתה. ויהי רצון שיפעלו הדברים פעולתם, כי זכות הבכורה לדרישת הרבים, בני קהלתו עתה, שניהל אותם במסילת התורה והמצוה, ושבודאי הנהגתם להבא תלוי' במדה הכי חשובה בהשפעתו והדרכתו. ואפילו אם יזדמן רב צעיר בעל מרץ וירא שמים וכו' וכו', ידוע פסק דין תורתנו לא מכל אחד אדם זוכה ללמוד, וברי ושמא, ובפרט ברי של הרבים ושמא של היחיד, ברי עדיף.

בכבוד ובברכה להחלטה טובה בכל האמור.

ו'תקצב

פתגם הידוע: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תשכז, ובהנסמן בהערות שם.