ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקצג

ב"ה, ט' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

אין ענטפער אויף אייער בריף פון 11/61.

מיט גרויס פארוואונדערונג האב איך געלייענט אין עם, אז דו לערנסט ניט מער אין ישיבה, חאטש דיין עלטער איז נאר 02 יאהר, און עס איז ד;63637#&אך ערקלערט געוו;63637#&ארען אין ספרים הקדושים, אויף וויפיל וויכטיג איז דער לימוד תורה די גאנצע לעבענס צייט פון דעם מענשן, און על אחת כמה וכמה אין די יארען ווען מען האט נאך ניט דעם עול הפרנסה פון א פאמיליע, און ווי דער באוואוסטער אויסשפראך פון דער משנה, אם לא עכשיו אימתי (אויב ניט איצטער, איז ווען?) און די פראגע וועגען תכלית, איז ד;63637#&א נ;63637#&אך גענוג צייט וו;63637#&ארום סוף כל סוף, ווענדעט זיך די פרנסה ;63637#&אן השם יתברך, וועלכער נ;63637#&אר ער איז הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים, און ער ברוך הוא ה;63637#&אט ד;63637#&אס ;63637#&אנגעז;63637#&אגט, אז מען ז;63637#&אל לערנען תורה און מקיים זיין מצות, און אפילו ווען עס קומט שוין די צייט, און מען דארף זיך באשעפטיגען, איז דאך גענוגנד, ביז דער חתונה, א פאר שעה לערנען זיך דעם פאך, און די איבעריגע צייט קען מען אפילו לערנען אין ישיבה.

וו;63637#&אס דו שרייבסט וועגען לערנען עלעקטר;63637#&אניק אין דערהיים, איז דאס ניט פארשטענדליך, וו;63637#&ארום דאס לערנען זיך איז דאך פארבונדען מיט פערשידענע מאשינעס און אינסטרומענטען, וועלכעס מען קען נאר באנוצען אין א סקול, נאר אפשר איז דער אויסדרוק "עלעקטר;63637#&אניק" ניט דער ריכטיגער.

בעת רצון וועט מען אייך מזכיר זיין אויף דעם ציון הק' פון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע און אויך אייער מוטער תחי' צו דעם וואס זי נויטיגט זיך, און פארשטענדליך אז יעדער צוג;63637#&אב אין ענינים פון תורה ומצות, פון יעדערן פון די משפחה מיטגלידער, און בפרט פון דיר וועלכער בריינגט די בקשה, וועט צוגעבען אין די ברכות פון השם יתברך אין דעם וואס מען נויטיגט זיך.

עס וואלט געווען א גלייכע זאך, אז דו זאלסט אפהיטען די תקנה צו זאגען יעדער טאג נאכן דאוונען אין דער פריה דעם שיעור תהלים חדשי - ווי דער תהלים איז פארטיילט אויף די טעג פון חדש - און יעדער וואכען טאג פארן דאוונען, צו געבען א פאר סענט אויף צדקה, און דיין מוטער תחי' זאל אפהיטען דעם גוטען מנהג פון בנות ישראל, צו געבען אויף צדקה יעדער מאל פאר ליכט צינדען ערב שבת און ערב יום טוב.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר