ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקצה

ב"ה, ט' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה מאיר שכנא שי'

שלום וברכה!

המזכירות שלי מסרו לי תוכן מכתבו ועסקנותו בעניני טהרת המשפחה במחנם הט' וכן שגזעו ממשפחה המפו;63637#&ארה, רייך מווארשא, וזקנו הי' אחיו של הרה"ח כו' משולם רייך ע"ה.

ויהי רצון אשר צור מחצבתו יוסיף בו חיות והתלהבות אשר בנפש פנימה של כל אחד ואחד [מ]ישראל באופן שיפעלו פעולתם בעניני יהדות תורה ומצות בכלל ובהפצתם בהסביבה בכל מקום שידו מגעת ביחוד, שהרי בתקופתנו חובתו הק' של כל אחד ואחד להפיץ תורה ומצות בכל הסביבה, באופן המביא לידי מעשה בפועל, והרי זה כל האדם (וכמ"ש) את האלקים ירא ואת מצותיו שמור, והובטחנו מחז"ל יגעת ומצאת, ובפרט שנמצא במקום אשר ע"פ השמועה, לע"ע לא רבים שם יראי ה' והחרדים לדבר ה', שזה מגדיל ערכו של כאו"א, ובודאי שהקב"ה בורא עולם ומנהיגו, נותן היכולת והאפשריות למלאות תפקיד הגדול הזה.

מאחר שגזעו ממשפחת חסידים ומחותן דמשפחות רבותינו נשיאינו תקותי שיש לו קביעות עתים בלימוד תורת החסידות נוסף על הקביעות עתים בלימוד תורת הנגלה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, ובפ"ש כל חבריו שי' בעבודה הק' חיזוק עמוד הטהרה במחנם, ומצוה גוררת מצוה בכל עניני מצות תורתנו הק',

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ו'תקצה

מו"ה מאיר שכנא: פרנקל, וועלינגטאן.