ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקצח

ב"ה, י"א כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק, ותוכנו שאלה שכנראה יש בה חילוקי דיעות בינו ובין זוגתו תחי'.

בפרט בהנוגע לשאלתו, ובכלל בשאלות כאלו, שמחולקים בהם מנהגי הקהלות, ובעיר כנויארק אשר כמה קהלות בה, וכל אחת נוהגת במנהגה, וידוע הוראת רז"ל, באתרא דרב נהוג כרב.

עליו לפנות בזה לרב מורה הוראה בהקהלה אלי' משתייך, והוא יורהו.

ישנם ענינים אשר בהם כל בני ישראל שוים, ואנצל הזדמנות זו לעוררו על אחד מהם, והוא ההכרח בלימוד פנימיות התורה, אשר בדורנו נתגלתה בתורת החסידות.

ואף שכמה ישנם, שעדיין אין עושים זאת, הנה כמה סיבות לדבר ובכל אופן אין זה ממעט כלל ההכרח לקבוע עתים בלימוד חלק תורה זו, של כל אלו שהגיע אליהם שמע תורת החסידות הנהגותי' והדרכותי', והרי גם הוא בכללם כיון שפנה אלי במכתבו, ועיין הלכות ת"ת פ"א סוס"ד לרבנו הזקן - בעל התניא, פוסק בנסתר דתורה - והשו"ע - פוסק בנגלה דתורה - ובהקדמת הרח"ו לשער ההקדמות ובקונטרס עץ חיים לכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, שביאר ביותר אריכות הכרח הלימוד דתורת החסידות, ויהי רצון שעכ"פ מכאן ולהבא יעשה קביעות עתים בזה, וכפתגם רבנו הזקן, קביעות לא רק בזמן כי אם גם קביעות בנפש.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

בטח יודע מהתקנה דאמירת תהלים שיעור החדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - בכל יום אחר תפלת השחר, ועכ"פ ישמור עלי' מכאן ולהבא.