ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תקצט

ב"ה, י"ג כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו הגיעתני הידיעה ע"ד מצב בריאותו וחוו"ד הרופאים, ונעם לי להוודע אחרי כן אשר הנתוח הי' בהצלחה ומצב בריאותו הולך וטוב, ויהי רצון אשר יתוסף בזה כו"כ ברפו"ק.

ובפרט שנמצאים אנו בימי חדש כסלו, חדש הנסים והגאולה, לפני יום הבהיר די"ט כסלו ראש השנה לתורת החסידות ודרכי החסידות, ולאחרי זה ובסמיכות ימי חנוכה אשר הלכה כב"ה שמוסיף והולך באור עד לזאת חנוכה הארת התענוג העצמי וכו' המשכה משבעה יומין דעתיק לגילוי דמלכות, זאת היא מלכות כנודע (עיין ד"ה ברוך שעשה נסים שהוא ביסודו מאמר אדמו"ר הזקן בעל השמחה די"ט כסלו, מאמר חנוכה שלו בתוספת הערות מאדמו"ר הצ"צ נדפס בשנת תשי"א).

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.