ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תר

ב"ה, י"ג כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מח' כסלו עם המצורף אליו, בו כותב אודות מצב רוחו ומצב בריאותו אשר נופלות מחשבות מבלבלות וכו'.

וידוע העצה היעוצה בכגון ד;63637#&א, היסח הדעת, ומובן שהיסח הדעת אין ענינו ללחום נגד מחשבות אלו, כי עצם המלחמה באיזה ענין, ה"ז היפך מהיסח הדעת בהענין, כ"א שלא לשים לב כלל להמחשבות, וכיון שכח המחשבה משוטט תמיד, הרי היסח הדעת מאיזה מחשבה שתהי' ה"ז ע"י מחשבה בענין אחר שלא מסוג זה כלל, ומה טוב בענין של תורה, שאז מתקיים בזה, שמעט אור דוחה הרבה חשך ועאכו"כ הרבה אור.

ע"פ המבואר בכ"מ (לקוטי תורה לרבנו הזקן ויקרא (ל, ד. נב, ד). ועוד) שדברים החקוקים במוח הזכרון ה"ה בתמידית באדם ולא עוד אלא שמשפיעים על האדם, אף כי בדרך מקיף, מהנכון שידע בע"פ איזה פרקים משניות ועכ"פ פרק אחד תניא, ומזמן לזמן יחזור עליהם בדבור או במחשבה ולכל לראש לכל האמור לעיל, ה"ה ההתבוננות בענין השגחה פרטיות ע"פ תורת הבעש"ט שהוא על כל או"א ועד לפרטי פרטיו בחייו, וההשגחה היא מהשי"ת שהוא עצם הטוב, ומטבע הטוב להיטיב, הרי התבוננות זו בודאי שתוצאותי', השמחה האמיתית ושלילת העצבות, וכמ"ש ה' לי לא אירא, והרי מבוארים ענינים אלו גם בספר תניא בכ"מ - כמסומן במפתח ענינים שבתניא הוצאת קה"ת.

לרגל יום הבהיר י"ט כסלו הממשמש ובא, אחתום מכתבי בברכה לבשו"ט בכל האמור בטוב הנראה והנגלה, ובפרט שהרי השגחה העליונה העמידתו בקרן אורה לעסוק בטוב האמיתי טוב לשמים טוב לבריות וטוב העושה פירות (קדושין מ' ע"א) ובמדתו של הקב"ה ה"ה כ"פ ככה להשפיע גם לו טוב בריבוי.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.