ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרב

ב"ה, י"ד כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת המכון להוצאת ספרים על שם

החתם סופר

שלום וברכה!

בתודה מאשר הנני קבלת הספרים שבהוצאתם אשר שלחו לכאן.

ויהי רצון שיגבירו חיילים להגדיל תורה ולהאדירה תורת הנגלה ופנימיות התורה אשר יחדיו יהלכו, שהרי התורה תורה תמימה היא, אשר בדורתנו נתגלתה בתורת החסידות.

והרי מבואר בכ"מ גודל הכרח לימוד זה המביא לידי אהבת השם ויראת השם וגם בתור הכנה ללימוד התורה בכלל, וש"ס ערוך הוא (פסחים נ, ב) גדול מעל שמים, בעושין לשמה דוקא, והעוסק לשמה הוא מפני אהבת אדון כל הארץ (רמב"ם סוף הלכות תשובה, עיי"ש).

והרי ידוע גם הנהגת החת"ס בזה להקדים ללימוד התורה דבר אגדה להאריך בתפלתו, והרי התפלה באה קודם הלימוד דוקא, וכבקשת אבא בנימין (ברכות ה' ע"ב) [ובקושית התוס' שם עיין בלקו"ת לרבנו הזקן דברים צו, ב].

בכבוד ובברכה.