ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרד

ב"ה, ט"ז כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה נתן דוד שי'

שלום וברכה!

... במש"כ בענין פתח בכד וסיים בחבית - עיין בזה אור תורה להה"מ ממעזריטש בסופו (רמזי תורה על אגדות חז"ל). כן להעיר מהקדמת ת"ז (יד, א) כד דאיהי שכינתא תתאה. ובזח"ג (רמה, ב) דחבית איהו שכינתא עילאה. מל' ובינה. וראה לקו"ת לרבנו הזקן שה"ש בתחלתו. ואכ"מ.

ו'תרד

מו"ה נתן דוד: רוזנבלום, בוענאס איירעס. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ו'נ, ובהנסמן בהערות שם.