ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרה

ב"ה, ח"י כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

מרת צפורה תחי'

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מי"ב כסלו, בו כותבת על אשר קבעו הטפול הרפואי ביום הסגולה, זאת חנוכה.

ויהי רצון שיהי' בהצלחה, וגם בימים עד אז תהי' בטוחה בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות, שישלח דברו וירפאה ע"י טפול פלוני ורופא פלוני, ותחזור לאיתנה, ותוסיף אומץ בהפצת היהדות ועניני', ובנקודה התיכונה - בחינוך על טהרת הקדש, אשר השגחה העליונה נתנה לה היכולת והאפשריות לפעול גדולות בזה, ביחד עם בעלה שליט"א.

במ"ש בסיום מכתבה, שמוכנה לקבל עלי' כל תפקיד נוסף.

מובן שהנ"ל - הוא תפקיד הכי חשוב והדורש השקעת כחות גדולים. בכל זה, כיון שכתבה שורותים האמורות, שבודאי גם זה בהשגחה פרטית, הנני להדגיש גודל הענין דעבודה באגודת נשי ובנות חב"ד ועניני כפר חב"ד. ומכמה טעמים, ואחד מהם - שהרי סו"ס זהו מקור מחצבתו של בעלה שי', ועל הבית, ז.א. עקרת הבית ובני הבית - עליהם להיות דוגמא חי' לבית חבד"י, אשר אחד היסודות בה, הפצת מעינות חב"ד בכל מקום שידם מגעת. וידוע המסורה מרבותינו נשיאינו, שכאשר עושים בזה באמת - מצליחים למעלה מדרך הטבע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

כבקשתה נשלח המענה מבלי לחכות על התור.

בטח קבל בעלה שי' - מכתבי מענה זה מכבר.

ו'תרה

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 462 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מרת צפורה: בונין, רעננה.

בעלה: מו"ה אלכסנדר זיסל.

מכתבי מענה: דלעיל חי"ז אגרת ו'תצ.