ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרז

ב"ה, מוצש"ק פ' וישלח, תשי"ט

ברוקלין.

לכבוד ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק הלילה בקשר עם התועדות י"ט כסלו הבע"ל:

לכל המשתתפים בהתועדות דיום האור והמאור י"ט כסלו שליט"א.

מצטרף להתועדותכם בתקוה ובתפלה שיומשכו ההתעוררות החיות והאור בכל השנה ובנקודה התיכונית להפיץ, מתוך הרחבה בגו"ר, מעינות דא"ח ואורח חיים חסידותי בכל אה"ק ויקוים בכפר ועניניו ובכל עניני אדמו"ר הזקן ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ובקרוב ממש יקוים היעוד (מיכה ב, יג) יעלה הפורץ - משיח - לפניהם פרצו - שבי הגולה - ויעבורו והשם בראשם. לחיים, לחיים ולברכה,

מ. שניאורסאהן

המברק בטח נתקבל במועדו. ובודאי יודיעו לכאן הנעשה, וכל המפרט הרי זה משובח.

בכבוד ובברכה.

מזכיר

ו'תרז

נדפסה בלקו"ש חט"ו ע' 521.