ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרט

ב"ה, כ' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בתודה מאשר הנני הקבלה - בעתו - ומכתב הברכה לתקופת שנת השלשים של יום החתונה.

ובסגנון חז"ל - כבר מלתו אמורה, אשר כל המברך מתברך בברכתו של הקב"ה וכמ"ש ואברכה מברכיך.

והרי מבואר, אשר ברכתו של הקב"ה יש בה מעלה הנפלאה, אשר נמשך רצון חדש וברכה הכי עליונה.

וכמבואר בכ"מ ומהם בתורת דא"ח ד"ה אריב"ל כו' אברכה מברכיך (ספר המאמרים תרכ"ט).

בברכה לבשו"ט תכה"י.

מ. שניאורסאהן

ו'תרט

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 573. נוסח דומה נשלח לכמה.