ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תריב

ב"ה, כ"א כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יוסף חיים שי'

הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ג כסלו, וז"ע נתקבל המקל.

ויהי רצון שבפעולותיו הוא וזוגתו הרבנית שיחיו יצליחו בהצלחה גדולה בהנהגה דמקל נועם, ובפרט שזוהי שיטת חב"ד, ומתאים ג"כ לאגה"ק של רבנו הבעש"ט אשר הפצת המעינות חוצה ה"ה הקדמה והכנה וכלי לעניני משיח, וכמבואר בארוכה בשיחת ש"ת תר"ץ לכ"ק מו"ח אדמו"ר, הרי מבואר בכ"מ [ומהם בהמשך והחרים לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש], דענין משיח הוא הנהגה במקל נועם, שמזה מובן ג"כ שזוהי נקודת ההנהגה של רבותינו נשיאינו נשיאי חב"ד, וכל אלו ההולכים בשליחותם להפיץ אור מאור ומעין במקומות שנשלחו לשם.

ויהי רצון שיהי' כל הנ"ל באופן דמוסיף והולך ונתינת כח ע"ז הרי ג"כ ימי חנוכה דהלכה כב"ה דמוסיף והולך מיום ליום, ובעניני שמן רזין דרזין דאורייתא אילנא דחיי שמשם האורה נמשכת בכל העולם כולו ובעניניו, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור וחנוכה שמח.

בטח ידוע לו מנהגי, בל"נ, להשתמט ממתנות. ולכן מוסג"פ תמורת הנ"ל המחאה.

פארניצען געזונטערהייט.

ו'תריב

מו"ה יוסף חיים שי': רוזנפלד, פריסקא. אגרות נוספות אליו - לקמן ו'תרעא. ו'תשא.

ו'תשפט.