ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תריג

ב"ה, כ"א כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יהושע שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מאסרו-חג הגאולה י"ט כסלו ובו ר"פ מהנעשה בקשר ליום הבהיר זה.

ויהי רצון שתומשך השפעת יום זה לכל השנה ועד לחיי היום יומים.

בעת רצון יזכירו את זוגתו ובנם רך הנמול יעקב דוד - שליט"א - להמצטרך להם מתאים לתוכן כתבו.

בברכת חנוכה שמח,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

במש"כ בסדר קריאת השמות - כבר העירו מפ' דאזלינן מינה (לח, ג-ה) ויקרא, ותקרא, ותקרא. וברבותינו בעה"ת ופי' הרמב"ן שם.

ו'תריג

מו"ה יהושע שי: יוזעביץ, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לעיל חט"ו ה'תרסח.