ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תריד

ב"ה, כ"ו כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה גרשון מענדל שי'

וזוגתו הרבנית מרת בתי' תחי'

שלום וברכה!

בנועם נתקבל מכתבם מכ"א כסלו, בו כותבים ראשי פרקים מפעולותיהם בפאריז ובמשך הנסיעה.

ולפלא שאינם מזכירים מאופן הסתדרותם במילאן, לבד המלות האחדות ע"ד הנסיעה, ובטח ימלאו בהזדמנות הבאה.

און השם יתברך זאל העלפען עס זאל זיין מיט גרויס הצלחה בכל הפרטים אויסניצען אין דער פולסטער מ;63637#&אס די ברכה והצלחה וואס מען גיט אין דעם מלמעלה, און טאן דאס מתוך שמחה וטוב לבב, און אין אופן ווי די הוראה פון ימי חנוכה, וואס מיר זיינען דאך אנגעזאגט געווארען צו מוסיף זיין בנרות ואור מיום ליום, ואחכה לבשורות טובות בכל הנזכר.

בברכה להצלחה מופלגה ולבשורות טובות וכל המפרט הרי זה משובח...

ובברכה לחנוכה שמח.

מוסג"פ - מעות חנוכה והוא כאילו זהו בכסף גם בגשמיות. ויה"ר שיהי' שקל שלם בשקל הקודש כמבואר בתו"א ובכ"מ בדרושי תשא את ראש.

ו'תריד

חלקה נדפס בלקו"ש ח"כ ע' 635 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה גרשון מענדל שי': גרליק, מילנו. אגרות נוספות אליו - לקמן ו'תרלב. ו'תערב.

בפאריז ובמשך הנסיעה: ראה לעיל אגרת ו'תקפד.

ד'תרטו

מכ"מ: מדה כנגד מדה.