ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרטו

ב"ה, כ"ח כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מא' וישלח, שז"ע נתקבל, בו כותב אודות מצב בריאותו ותוצאות הטפול.

ובעת רצון יזכירו אותו וכן ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

זה מזמן העירותי שימת לבבו של חותנו שליט"א כשכתב לי אודות מצב בריאותו, אשר מהנכון וטוב במאד מאד אשר יקבע לימוד במאור שבתורה זוהי פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ביום הש"ק אשר קדש הוא לה' וכן איזה פעמים בשבוע, ומה טוב בכל יום, והרי מבואר בכ"מ איך שמוכרח לימוד זה ובפרט בתקופתנו זו, ונוסף על עיקר זה הנה בנוגע לכת"ר בפרט, הנה הלימוד במאור שבתורה מוסיפה (במדתו של הקב"ה שהיא מכ"מ וכ"פ ככה) במאור עיניו של אדם.

ויהי רצון שלא רק יקבע עתים בהנ"ל אלא שגם יוסיף בהם כהציווי דמעלין בקדש, והרי זוהי מצות וענין חנוכה, שהנס הי' בשמן, רזי דרזין דאורייתא*, מוסיף והולך עד כי גדל מאד.

בברכה לבריאות ולבשו"ט בכל האמור.

*)עיין דברים פ"ז, ג: בה' דברים נמשלה התורה כו' בדבש וחלב שנא' דבש וחלב תחת לשונך [רזין דאורייתא - חגיגה יג, א. וכגירסת הרמב"ם הל' יסוה"ת ספ"ב] כו' שמן כו' מה השמן עליון על כל המשקין כו'.