ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרטז

ב"ה, כ"ח כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי'

הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השני עם המוסגר בו, וכבקשתו מצו"פ הקבלה ממעמד.

וכיון שנמצאים אנו בימי חנוכה, אשר הלכה כב"ה דמוסיף והולך מיום ליום בנר ואור, והנס הי' בכהנים, והנרות אינם בטלים לעולם, הנה כן יבש"ט ויוסיף, הלוך והוסיף בנר מצוה תורה אור ובמאור שבתורה, שהרי הנס הי' בשמן רזי דרזין דאורייתא, ובכל המצטרך לנר ה' נשמת אדם.

בברכה לחנוכה שמח ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ו'תרטז

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 642 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה משה: שאיעוויטש, שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תרצא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תרס.