ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תריח

ב"ה, נר חמישי דחנוכה ה'תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"מ איש אשכולות ומדעים בעל

מדות וכו' מו"ה צבי שי' המכונה ד"ר הרכבי

שלום וברכה!

בתמהון גדול קראתי מכתבו מכ"ב כסלו, בו כותב כאילו יש שנוי בהשקפתי בענין נסיעה בש"ק באניות הישראליות.

שהרי מובן וגם פשוט שאין מקום לשנות דעתי כלל וכלל, וכמו שביארתי בארוכה במכתבי הקודמים לכ', אשר דעתי ברורה לאיסור בהחלט, וכמבואר במכתבים האמורים הטעמים והנימוקים לזה.

ובמה שכותב ע"ד סידורים טכניים וכו' הרי גם בזה כתבתי ברור שבמצב הטכניקה עתה אי אפשר בשום אופן שאני' תתנהל אוטומאטית במובן האמיתי של מלה זו, זאת אומרת, שלא יוזקקו לתפיסת ידי אדם, במשך כל מעת-לעת דיום השבת קודש. ולא עוד, אלא שאין מספיק אדם אחד או שנים, כי אם כמה וכמה אנשים, וחלק חשוב מהם מוכרחים להיות מכונאים מומחים בעלי דרגה די גבוה'.

לצערי הרב מוכרחני להעיר על שינוי שלא לצד הטוב שחל בבעי' האמורה, והוא אשר כפי השמועה שהגיעתני, קרה כמה פעמים בקיץ העבר, שכמה מספינות האמורות הפליגו אף ביום השבת קודש עצמו (לא מחוף ניו-יורק), וכן אשר בעתיד הקרוב יש בתכנית לערוך נסיעה של תענוג ("קרוז" בלע"ז) למשך כשבועיים, וכפי הנשמע ישתתפו בנסיעות האמורות גם המשגיחים על הכשרות ואלו העוברים לפני התיבה, וכו'. והאמת להגיד, לא חקרתי אחרי אמתיות שמועות אלו, כיון, שכנ"ל, דעתי ברורה, שאפילו כשמפליגים ביום הראשון בשבוע גם אז אסור הדבר בהחלט, ולא הבאתי השנוי הנ"ל אלא רק להראות על מהלך הרוחות שהוא לצערי הכי רב לא בכיוון הרצוי להיטיב המצב, כי אם בכיוון ההפכי, והשי"ת יאיר עיניהם ולבם של ישראל.

בכבוד ובברכה.

ו'תריח

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 642 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

צבי.. הרכבי: אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תרלג, ובהנסמן בהערות שם.

בענין נסיעה בש"ק באניות הישראליות: ראה בזה לעיל חי"ז אגרת ו'תעג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תתק.