ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תריט

ב"ה, א' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד נתן

שי'

שלום וברכה!

לפני נסיעתי על הציון הק' נמסרה לי הידיעה התלפונית וגם השמות, והזכרתים תמול ער"ח טבת על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

והרי על חדש טבת דרשו רז"ל שבו הגוף נהנה מן הגוף, ומובן ע"פ דרשות רז"ל, אחשורוש זה הקב"ה, אחרית וראשית שלו (מובא במאורי אור ובפירוש הרמ"א על מגילת אסתר) ואסתר זוהי כנסת ישראל כאו"א מבני ישראל, שעצמות ומהות א"ס ב"ה נהנה מהעצם והפנימיות של כאו"א מבנ"י, ודוקא בחדש טבת ששייך להלעו"ז, כמבואר בזהר הק' זח"ב יב, א. זח"ג רנט, א. ז"ח איכה (צב, ד), ובנ"י בעבודתם מהפכים חשוכא לנהורא ומרירו למתקא, שזהו תכלית בריאת כל העולמות, וכמבואר בספר תניא קדישא פרק ל"ו שנשתוקק הקב"ה לבראותו.

ויהי רצון שיקוימו כל הברכות שבנ"י מברכין איש לרעהו במילואן ובאופן דמוסיף והולך, וכהוראת ימי חנוכה אלו, דמוסיף והולך ועד כי גדל מאד.

בברכה לחנוכה שמח ולבשו"ט.

במש"כ במשה ואהרן, מי בנצח ומי בהוד - עיין עץ חיים של"ב (הארת המוחין) ספ"ו. ובזח"ב כז, א בהגהות מהרח"ו שם.

ו'תריט

מו"ה דוד נתן: לעסער, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תקעה, ובהנסמן בהערות שם.

על חדש טבת: ראה גם לעיל חי"ד אגרת ה'מא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תרלה.