ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרכ

ב"ה, ג' טבת, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

מר יצחק שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מי"ט כסלו, עם המוסגר בו, ולוטה בזה הקבלות, מתאים להוראתו.

ביחוד התענגתי לקרוא במכתבו על דבר ביקורו בכפר חב"ד בארצנו הק', תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו במהרה בימינו, ועל דבר הנחת-רוח ששבע מביקורו והתרשמותו.

ומגלגלין זכות ליום זכאי, הוא יום הבהיר י"ט כסלו, יום הגאולה של מייסד תורת החב"ד שאבן פינתה היא שאהבת ה' אהבת התורה ואהבת ישראל כולי חד. ובהמשך להנ"ל בהנוגע לכפר חב"ד, הרי ידוע עד כמה הפליג אדמו"ר הזקן בענין הצדקה בארצנו הק', כנראה מכמה אגרות קודש שלו, נדפסו בספר התניא, ובפרט באגרת הקדש סוף סימן ד' אשר כותב שם: "ובפרט צדקת ארץ ישראל כו' והיא שעמדה לנו לפדות חיי נפשנו כו'".

בכבוד ובברכה לבשורות טובות תמיד כל הימים.

מטובו למסור פ"ש לבתו ולחתנו שי' שבקרו אצלי יחד אתו.

ו'תרכ

מר יצחק: רבינוביץ.