ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרכב

ב"ה, ג' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ג וכ"ו כסלו, ר"פ מפעולותיו בקדש במשך השבועות שעברו, וכן ר"פ מההתועדויות בזמנים האמורים.

ויהי רצון שיהי' רושם ההתועדויות ניכר בימים שלאחריהם, שהרי זוהי ממטרת ההתועדות, וק"ל.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

במ"ש אשר לפעמים כשמדברים עם הזולת, שומע דבורים שאינם רצוים כלל וכו'.

ידוע הנוהג בכגון הנ"ל, שאין להכנס בוויכוחים כלל וכלל, כי אם להציע להם המדובר בתוה"ק, והשומע ישמע, ואם יש להשומע קושיות או שמחפש לקושיות, הרי יכול להורות לו כתובת רבני וזקני אנ"ש אשר בירושלים עיה"ק ת"ו ואליהם יפנה.

בתוכן מכתבו מכ"ו כסלו, בודאי נתקבל מכבר מכתבי לאביו שליט"א.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר