ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרכד

ב"ה, ד' טבת, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הדר"ג דייני דבבא

חברי בית דין צדק דק"ק לונדון והמדינה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת מכתבם מיום כ"ז בכסלו, בקשר עם מכתב הנשלח עתה מאה"ק ת"ו בענין הרישום של ילדי נכריות וכו'.

והנה מובן וגם פשוט שצדקו דבריהם שהי' רצוי מאד מאד אשר עמדת הרבנים הנשאלים תהי' אחידה וחד-גונית ביסודה וכו', אבל בודאי לכת"ר נודעו הקשויים שבדבר כזה בכלל.

ובהנוגע לענין האמור, הנה כנראה שכמה מהנשאלים כבר ענו ושלחו תשובותיהם לשם, ואם כן אין מקום להסברה שמזכירים במכתבם אולי כדאי להמנע מתשובה בכלל.

אבל עלי להוסיף שאפילו אם הי' הענין במצב דלכתחילה, דעתי ברורה שצריכים לענות על השאלה. ומלבד הגישה הכללית שלי כי שב ואל תעשה בענינים כאלה - יש אפשריות לתוצאות בלתי רצויות לגמרי, והלואי שהיו היראים לדבר ה' לוקחים עמדה גלוי' לכל תופעה בחיים הדתיים של עמנו בני ישראל בכל מקום שהם, שאז היו נמנעים כמה ענינים בלתי רצויים בהחלט - הנה נוסף על זה עוד נקודה עקרית בקשר עם הענין הנ"ל, אשר עצם הפני' להיהודים בחו"ל שוללת מכאן ולהבא הטענה שנשמעה בכמה וכמה חוגים שאין ליהודי חו"ל לחוות דיעה בעניני ארצנו הק' ת"ו.

ויהי רצון אשר מכאן ולהבא תהי' עבודת כל אחד ואחד, בתוככי כלל ישראל, לא בהכרח התיקון בהקו דסור מרע, כי אם בקו הימין דועשה טוב להרבות אור, ואין אור אלא תורה ומצותי', כמו שנאמר כי נר מצוה ותורה אור, וכהוראת ימי חנוכה דאזלינן מנייהו באופן דמוסיף והולך. ואף שנמצאים אנו בדור של שקיעת החמה והחושך יכסה ארץ, חושך כפול ומכופל, הרי הובטחנו אשר נרות אלו אינן בטילין לעולם, דדידן נצח, ותמורת המצב ששמים חושך לאור ואור לחושך, הנה לילה כיום יאיר, ובל' הזוהר אתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקו, ובני ישראל יוצאים בריש גלי להגן על התורה ומצותי', עד שגם העם ההולכים בחושך יראו אור גדול, אור הוי'.

בכבוד ובברכה.

כבקשתם נשלח המכתב בהקדם, מהיר דחוף.

ו'תרכד

עם מכתב הנשלח עתה מאה"ק: ראה לקמן אגרות ו'תשיד-טו.