ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרכז

ב"ה, ו' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

לכבוד הנהלת מוסד בית רבקה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק-טלפונית שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח:

ברכתי לכל המשתתפים בחגיגת בית רבקה במאנטרעאל. יהי רצון שתהי' החגיגה בהצלחה ותביא לביסוס ולהתפתחות המוסד הקדוש למילוי מטרתו תפקידו לחנך ולהעמיד דור בנות ישראל, שכל אחת נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה, מתאימות לשמן אשר בנו ותבנינה בית ישראל.

בכבוד וברכת הצלחה

מנחם שניאורסאהן

בודאי יודיעו לכאן הנעשה וכל המפרט הרי זה משובח.

בכבוד ובברכה.

מזכיר