ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרכט

ב"ה, ששי בטבת, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש

אשר באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נתקבל לכאן הערה מאנ"ש אשר באה"ק ת"ו, שכיון שאחדים מבתי ספר הרשת נמצאים בריחוק מקום ממקומות המרכזים באה"ק ת"ו, וישנם קישוים מיוחדים בקשר עם שנת השמיטה,

מהדרוש [ואפשר עוד יותר מדרישה], אשר מזמן לזמן יביאו להם מהאוכלין וכו' ע"י טנדר וכיו"ב ולא יוזקקו לנסוע משם ולבזבז זמן ומרץ וטרחה בהשגת המצרכים, שבודאי עולה גם ביוקר יותר. כיון שאין ידועים כאן פרטים עד"ז, לכן אין להורות על זה בפרטיות אבל בכללות ההצעה נכונה ביותר ומכמה טעמים.

כפי שכותבים הנ"ל אין הכונה שיתנו להם המצרכים חנם כ"א שהטרחה בהנוגע להשגת המאכלים וכו' והבאתם למקום הרחוק תעשה בסיטוניות, ובטח יודיעו עד"ז ות"ח מראש.

בכבוד וברכה.

מזכיר

הפר"כ ע"ד האסיפות בהשתתפות הרה"ג והרה"ח וכו' וכו' גאראדעצקי

שי' - נתקבלו.