ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרל

ב"ה, ו' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה חיים אפרים

שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מנר החמישי.

במ"ש אודות הרה"צ הרה"ח והרה"ג וכו' ר' שמרי' נח שניאורסאהן מב;63637#&אברויסק.

מה שנודע לי: שמו הי' כנ"ל, הי' בן בנו של אדמו"ר הצמח צדק, ויום הסתלקותו הוא ט"ו טבת תרפ"ג ומנ"כ בבאברויסק, נכדיו שליט"א הדרים עתה באה"ק ת"ו בתל ;63637#&אביב, מכינים להו"ל בדפוס שו"ת ממנו וכן מאמרים דרושים בתורת החסידות.

במ"ש אודות הרה"צ הרה"ח והרה"ג כו' הרש"ז מק;63637#&אפוסט, עיין בספר בית רבי חלק ג' סוף פרק ח' [שמחבר הספר הכיר הנ"ל אישית], וז"ל "נשא את שמו הק' של רבנו הזקן נ"ע (כוונתו לבעל התניא) ושל זקנו הרה"ח ר' שלמה פריידעס זלה"ה, בכ"מ הי' חותם רק בשם אחד שלמה זלמן או ש' זלמן, במקום אחד ראינו חתימתו כזה שלמה ש' זלמן", והסתלקותו כ"ז אייר תר"ס ומ"כ בק;63637#&אפוסט, בנו יחידו הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה יהודא ליב, לא נהג ברבנות כלל ופרנסתו הי' במסחר.

בפ"ע נשלח לכ' קובץ "היום יום" אשר בתחלתו נדפס סדר שלשלת היחס של הנ"ל משפחת אדמו"ר [בעל] התניא בכלל.

בכבוד וברכה.

ו'תרל

מו"ה משה חיים אפרים: בלאך, בראנקס.