ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרלא

ב"ה, ו' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו

מלאכת שמים מו"ה יהודא זרחי' מרדכי ליב

חיים שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מנר החמישי.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

ובמה שהעיר בתורה אור, וישב כ"ט ד' ד"ה ומעתה נבוא לבאר, שריבוי מתנות מועילה להמשיך אוא"ס ב"ה למטה בכל הקרבנות דלאחרי זה, והוקשה לו איזה ריבוי דקרבנות שייך לגבי המשכת אוא"ס, אשר כולא קמי' כלא.

וכבר ידוע בכמה מקומות בתוה"ק בכגון האמור, ובכללות עבודת האדם, שאין מספיקה עבודה דבל לבבך ובכל נפשך וצ"ל דוקא בכל מאדך, ובא"ל נקרא זה אין עושים * רצונו של מקום (ברכות ל"ה ע"ב) כי דוקא המאד של האדם - ממשיך המעמד דלמעלה, וכמבואר בכ"מ, שהרי זוהי מדתו של הקב"ה שהיא - מדה של הקב"ה כנגד מדה של האדם, ועד"ז הוא בהאמור שכשמוסיפין ומרבין בעניני האדם מוסיפין מלמעלה על ההמשכות מלמעלה שעל דרך הרגיל.

ובשאלתו, מה יתרון בד"כ בקרבנות הנשיאים שנקרא מתנה מרובה - הרי מבואר הענין בד"ה הנ"ל, קערות כסף פרים וכבשים ועתודים, וראה בכל ענין זה גם בלקו"ת לרבנו הזקן ס"פ נשא, עוד פרטים בהריבוי דמתנות הנשיאים.

בברכה לבשו"ט.

*)עיי"ש בתו"א לפני ד"ה הנ"ל.

ו'תרלא

מו"ה יהודא זרחי' מרדכי ליב חיים: סגל, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'שיג, ובהנסמן בהערות שם.