ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרלב

ב"ה, ז' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה גרשון מענדל

שי'

וזוגתו הרבנית תחי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם, בו כתוב ר"פ מפעולותיהם במשך ימים שעברו, ובטח במכתבם הבא תהיינה גם הנקודות של השקו"ט בינם ובין הבע"ב שי', ובהמשכה שלהן מהכח לפועל ואופן פעולתם בקהלתם עתה.

ויהי רצון שיהי' כל זה בהצלחה גדולה ובעבודה מסודרה בהנוגע לאנשים נשים וטף, והרי זכות הרבים מסייעתם, וברכות רבותינו נשיאינו - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בודאי מתענינים ג"כ ע"ד האפשריות לפרסם במכ"ע הנקראים מאחב"י, איזה סיפורים בעניני יהדות וחסידות וכו' - מובן שצריכים להיות בהעתקה מתאימה לאופי הקוראים של כל עתון ועתון בפרט.

בברכה לבשו"ט מתוך שמחה וטוב לבב,

מ. שניאורסאהן

ו'תרלב

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 483 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה גרשון מענדל שי': גרליק, מילנו. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תריד, ובהנסמן בהערות שם.