ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרלג

ב"ה, ח' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים עוסק בצ"צ

מו"ה נפתלי שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' טבת, ולפלא שאינו מזכיר מקבלת מכתבי מענה על מכתבי הקודם.

בו כותב אודות ארגון טיול עוה"פ בחוה"פ הבע"ל שע"פ התכנית יארך כיומים, אבל מקוה שזה יסייע להפצת השיחות לנוער וכן הפצת הענין בכלל.

והנה בכלל לדעתי טיול בימי הפסח, קשור בקישוים ביותר, מפני ההידורים דעניני הפסח, וכיון שכתקותו ישתתף בזה מספר גדול של נוער, ה"ז עוד מקשה על האמור, ובפרט בשנת השמיטה שלכן באם יוחלט לסדר עוה"פ טיול, יש להתענין שיהי' לא בימי הפסח.

בעצם השאלה, הנה בטח ישנו כבר סיכומים מתוצאות הטיול הקודם או עכ"פ צריך לעשות סיכום זה, ובטח יודיעוני ואז יהי' מקום לחוות דיעה בזה.

במ"ש אודות השיחות לנוער, כמדומה כבר נשלח לו בזה מכתב מהמל"ח.

ואשרי חלקו שעומד בראש מפעל זה, אשר בלי ספק מביא לקירוב לבם של כו"כ מבנ"י לאבינו שבשמים לתורתו ולמצותיו, וגודל הענין אין די באר, ובפרט ע"פ פתגם רבנו הזקן אשר ואהבת לרעך כמוך הוא כלי לואהבת את ה' אלקיך [שאהבת השם הרי היא יסוד ושרש לכל המצות, שהרי האהבה היא יסוד ושרש לכל רמ"ח מ"ע שבהן גם מצות יראת ה' יסוד ושרש לשס"ה מל"ת].

ואכפול ברכתי שהוא וזוגתו תחי' יגדלו את בתם תחי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך בריאות הנכונה והרחבה בכל עניניהם.

בברכה לבשו"ט.

ו'תרלג

מו"ה נפתלי שי': קראוס, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ו'עה, ובהנסמן בהערות שם.