ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרלד

ב"ה, ח' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"צ הרה"ח בנש"ק וכו'

מו"ה משה שליט"א הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הראשון, וכמדומה שימים אלו נשלח לכת"ר מענה מהנהלת ישיבת תומכי תמימים.

בהזדמנות זו, אאשר קבלת ספרו אש דת חלק ו', ויהי רצון אשר עוד רבות בשנים ירבה חיילים לאורייתא ויהי רצון שיוסיף בזה בהנקודה התיכונה ע"ד גודל ההכרח על כאו"א מבנ"י ללמוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, וההדגשה בזה על הענין דלימוד באופן דהשגה והבנה, וכדין לימוד תורה שבע"פ שנחשב ללימוד דוקא באם מבינים ומשיגים, יעוין מג"א שו"ע או"ח סי' נו"ן, הובא בלקו"ת לרבנו הזקן בויקרא ד"ה לא תשבית (ה, ב), וכבר מפורסמים דברים חוצבים להבות אש מהרח"ו בהקדמתו לשער ההקדמות, ומבוארים הענינים בארוכה לאדמו"ר מוהרש"ב בקונטרס עץ חיים שלו, ובודאי שלדכוותי' אין הענין דורש אריכות כלל וכלל.

בכבוד וברכה.

ו'תרלד

מו"ה משה: עפשטיין, תל אביב.