ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרלה

ב"ה, ח' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו'

מו"ה אברהם זושא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ עם המצורף אליו.

ובעת רצון יקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ויהי רצון שכיון שנמצאים הננו בחדש טבת, עליו נאמר בדרז"ל, שהגוף נהנה מן הגוף, וכמדובר בההתועדות [שכמדומה הי' כת"ר נוכח בה], ע"פ דרז"ל, אחשורוש זה הקב"ה, שאחרית וראשית שלו, ואסתר זהו כנס"י בני ישראל שבכל דור, הרי יקוים בפועל, שעצמותו ומהותו ית' יהנה כביכול מהגוף ועניניו של כאו"א מבנ"י כפשוטו, ועיין ג"כ שיחת כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע בתורת שלום (שמח"ת תרס"ט) עמוד ק"ח ואילך, בענין עצמות האט צו טאן מיט גוף, שכל הנ"ל הוא עוד מוסיף בפסק דין הרמב"ם היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא.

וי"ל שזהו ג"כ ענין דויגש אליו (אליו ולא למדותיו) יהודא וגו' וכמבואר בדרושי תו"א על כתוב זה, מעלת הדומם והמעשה והגוף.

בברכה לבשו"ט בעניני בריאות הגוף ובעניני בריאות הנשמה שלו ושל כאו"א מב"ב שיחיו.

ו'תרלה

מו"ה אברהם זושא: זיסקינד, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'תד, ובהנסמן בהערות שם.

בחדש טבת: ראה גם לעיל אגרת ו'תריט, ובהנסמן בהערות שם.