ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרלו

ב"ה, ח' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה טובי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מא' טבת.

ובעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

ותעמוד לו בכהנ"ל זכות התעסקותו בהפצת המעינות חוצה, וכמבואר במ"א אשר החוצה מתחיל למטה מחו"ב [דמוחין כשהן לעצמו] וכן מדרגא לדרגא עד חוצה במובן הכי פשוט, ואשרי חלקו אשר החוצה שלו, הם אברכי ישיבה, אבל לאידך גיסא זהו מוסיף בהאחריות, שהרי בהשפעה מתאימה עליהם יש לעשות מכאו"א טופח ע"מ להטפיח ולמשפיע בסביבתו במשך הזמן. ועיין תוספתא עדיות ספ"ג בגודל ענין דתלמידי תלמידיו, וק"ל. ויהי רצון שיתעסק בכל האמור מתוך שמחה וטוב לבב ובאופן דופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ועד לנחלה בלי מצרים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תרלו

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 612 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה טובי' שי': בלוי, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתקפו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תתנו.