ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרלז

ב"ה, י"א טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' טבת.

לאחרי כל החשבונות, חשבונו של עולם וכו' הנה סו"ס מסיים במכתבו בהנוגע לשכירות ושהוא בע"ח בדאלארען וכו'!

והאומנם גם לדעתו יש להרעיש עולמות על ענינים כאלו? ובפרט שבהשתדלות קצת יסלק החוב שלו בגשמיות ובהשתדלות קצת יותר בידו לסלק גם החוב שלו ברחניות [שהרי כשאדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה], ואם כן הכל כמונח בקופסא, ורק שצריך הוא לפתוח הקופסא, ומספיק פתח כחודו של מחט ואז יפתח השי"ת כפתחו של אולם.

במ"ש שאין יודע מה מטרתו. - כבר הודיעו רז"ל במשנתם, שנברא לשמש את קונו, אלא שכמה אופנים בזה, ומה איכפת לו אם יעשה זה ע"י קירוב לבם של התלמידים שלו לאבינו שבשמים וע"י שיהי' שליח לתפלות בנ"י וכו' ובלבד שימלא התפקיד במנוחה ושמחה וטוב לבב.

ויהי רצון שלא יחפוץ איינריידין זיך, שהענינים מבלבלים אותו, כי אין בלבולים ורק מחכים שיפתח כחודו של מחט ואז יהי' כנ"ל.

נהניתי מהדו"ח מבקורו עם התלמידים שלו, ויהי רצון שע"ד האמור לא יסתפק במעמדו כי אם יתפשט בדרכי נועם, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.