ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרלח

ב"ה, י"א טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מחמישי בטבת, בו כותב, כי זה מזמן אשר נפגש עם עלמה וכו' וכבר נתדברו לחתונה ואפילו למועד החתונה, ולאחרי זה חזרה בה מדברי' ונפרדו וכו'.

וכנראה מדבריו, שלא הי' ביניהם גם קישורי תנאים, כן אין ברור כ"כ, אם אחותה הבכירה של העלמה האמורה, כבר נשתדכה בינתים, ואם לא היתה מחילה בפה מלא או כמו שכותב שאמרה לאחותה שלא לחכות עלי' וכו'.

ובהנוגע לפועל, באם אחותה הבכירה של הנ"ל השתדכה או שעכ"פ תמחול בלבב שלם, אזי כדאי להוסיף שם למי שהיא מהאמהות, כי רואה אני במכתבו ששם אם העלמה ושם אמו שוה הוא... ולאחרי זה לבוא עוד הפעם בדברים עם העלמה, כיון שהטעם להפרידה שנתנה, קלוש הוא מדי.

עוד נקודה בהאמור וגם היא עיקרית היא, בעת שדברו בהנוגע להקשר, באם הסכימו גם יחד שיבנו ביתם על יסודי התורה והמצוה בית מסורתי, וכנ"ל זהו עיקר להצלחת השדוך.

כיון שככתבו במכתבו תפקידו לפקח על הכשרות ב... רצוני לקוות, שלא רק עושה את זה ככל הדרוש, אלא ככל יכולתו מכניס לתפקידו גם ההשגחה על הכשרות דמוח ולב של העולים, ולא רק על כשרות המאכלים. כוונתי בהנוגע להנהגה כללית של המקומות בהם נמצאים העולים, בית הכנסת וכו' וענינים של חינוך שם, קישור עם היראים לדבר ה' בסביבות מקומות אלו, ובודאי שלהנמצא במקום - עוד כמה דרכים לפעול בכיוון האמור, והרי גם זה ישמש צנור וכלי לתוספת בברכות השי"ת בהמצטרך לו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר