ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרמ

ב"ה, י"ב טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הששי, בו כותב ר"פ מאשר עבר עליו, ומסיים אשר רוצה הוא לחזור לדרך היהדות.

ואשרי חלקו אשר החליט לטוב האמיתי, טוב הן בגשמיות והן ברוחניות, שיחי' באורח חיים ע"פ הוראת תוה"ק תורת חיים, ובטוח הוא ע"פ מרז"ל אשר אפילו כשאדם מקדש עצמו מעט מלמטה, מקדשין אותו הרבה מלמעלה, ובפרט כשיוסיף בפעולות האמורות מצדו.

ומ"ש שיש כאלו הצוחקים וכו', מהנכון אשר לא יכנס עמהם בכל וויכוח כלל וכלל, כי לפעמים אלה הצוחקים, הסיבה היא שחשים הם בנפשם פנימה, שאין הנהגה שלהם כדבעי, שהרי אבותיהם ואבות אבותיהם, במשך של שלשת אלפים שנה ות"ק שנה הולכים הם בדרך התורה והמצוה, ורק הם נטו מזה, וחשים, ואף שלפעמים אין מבינים זה בשכל, שהנטי' היתה משום שלא רצו להלחם נגד היצר, ומנסים לכסות על הרגש זה ע"י צחוק ולעג וכו' ורואים במוחש אשר כשאין נכנסים לוויכוח והולכים בדרך התורה והמצוה מבלי לשים לב להלועגים, הרי סו"ס גם הלועגים והצוחקים מפסיקים את זה, ומתקרבים גם הם צעד אחר צעד לתורה ולמצותי' עליהם נאמר וחי בהם.

תקותי שנפגש לפעמים קרובות עם צעירי אגודת חב"ד שמזכיר במכתבו ומשתתף בהתועדות שלהם ועל כגון דא נאמר איש את רעהו יעזורו.

בקשר עם מצב הכספי שיש לו חובות.

הנה בכל יום חול קודם תפלת השחר יפריש איזו פרוטות לצדקה ומה טוב גם לפני תפלת מנחה, וישמור על התקנה לאמר בכל יום אחר תפלת שחרית השיעור תהלים חדשי - כמו שנחלק התהלים לימי החדש - ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו שתהיינה כשרות כדין.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר