ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרמא

ב"ה, יב טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת את"ה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבם מז' טבת, עם המצורף אליו, כן נתקבל ימים אלו טופסים אחדים של המאמר אמר רשב"נ ועלון הסברה.

ולפלא קצת שעלון ההסברה לא הוגה כל צרכו, ולדוגמא שנת הולדת הצ"צ תקמ"ח, וצ"ל תקמ"ט, ועוד. ואף שלכאורה דבר קטן הוא, עכ"ז בענין של ד' עמודים המתחלק באלפים טופסים, מובן שצריך להשתדל בתקונו ושיפורו במדה הכי גדולה, וק"ל.

כבר כתבתי במכתבי לצעירי אגו"ח, שמכבר בא הזמן שפעולות אנ"ש בכלל וביחוד דתלמידי תו"ת, לא תהיינה בסוג של חרישה זריעה ונטיעה, כ"א גם בגדר קצירה וראי' פרי טוב בעמלם, בדברים וענינים של תומ"צ. ולא אכפול כאן הדברים כיון שמובנים הם, ולא באתי אלא להדגיש השייכות אליהם (לא גם אליהם, שהרי הם מעסקנים הפועלים בזה, וק"ל). ואין לך דבר העומד בפני הרצון. ובפרט ע"פ הידוע פסק בית דין של מעלה, אשר בגלל המסירות נפש הלזו (של רבנו הזקן) על תורת החסידות, פסקו בבי"ד של מעלה אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה.

בברכה להצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ו'תרמא

את"ה: איגוד תללמידי הישיבות.

וצ"ל תקמ"ט: ראה מ"ש בהערות ובאורים (אהלי תורה) גליונות תקיא (ע' 28-35); תקיב (ע' 26-31).

כבר כתבתי: לעיל חי"ז אגרת ו'רסה.