ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרמג

ב"ה, י"ג טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו שסיים לכותבו זאת חנוכה ונתקבל זה עתה.

בו כותב ר"פ מעבודתו בקדש חינוך על טהרת הקדש בישיבה וכן בחברת נשים שלומד לפניהם.

ובודאי שגודל ערך ההתעסקות האמורה אין צריכה לביאור, שהרי מפורש הדבר בתוה"ק תורת חיים בכמה מקומות, ובודאי גם זוגתו תחי' יודעת ע"ד האמור, כיון שכותב שמסכמת על כמה פרטים מעבודתו, ומסיים במכתבו שלימוד האמור יש טענות עליו, שמקדיש זמן יותר מדי לעבודה האמורה, וזה נוגע בשימת לב הדרושה לילידיו שי' וכן בעניני הבית בכלל, ושואל דעתי בזה.

והנה בכלל מובן וגם פשוט, שאי אפשר לקבוע מסמרות, ז.א. הנהגה קבועה לכל יום ויום, כיון שהענינים משתנים, ובקשר עם זה גם האחריות משתנית הן בהנוגע לענינים הצבורים והן בהנוגע לעניני הבית.

אבל פשוט שעל האדם להקדיש מזמנו גם לעבודת הצבור, אפילו אלו שצריכים הם להקדיש כמה מזמנם לעניני הבית, ובנקודה התיכונה חינוך הילדים וע"פ האמור מובן שבדיוק איך לחלק הזמן בין עניני הצבור ועבודה הפרטית,

מצריכים לזה לחוות דעת הנמצאים על אתר, כיון שהוא עצמו הכי קרוב הוא אצל עצמו כמאמר חז"ל ולכן אי אפשר לדון באמת כפי שצריך, וכביאור חז"ל שמפני הקורבה לעצמו, אינו נאמן על עצמו כשאומר מעלות וגם כשאומר חסרונות, וק"ל.

שלכן יציע הענין לפני שלשה מידידיו אשר במקום, וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ.

ועלי רק להכפיל עוד הפעם, אשר עבודה לטובת הצבור מוכרחת לכאו"א, ובפרט למי שהשגחה עליונה זיכתם וכבר ראו פרי טוב בעמלם בזה.

בטח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא, וזוגתו תחי' תשמור על מנהגן הטוב של בנות ישראל, להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

בברכה לבשו"ט.