ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרמד

ב"ה, י"ג טבת, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

תלמידי ישיבת הערב שערי חסד שע"י

צעירי אגודת חב"ד בעיה"ק ירושלים ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבם למלאות שנתיים ימים לקיום הישיבה, ואח"כ קבלתי בנועם הידיעות ע"ד הכינוס שעשו מכל תלמידי ישיבות הערב והבחינות, שנערך בימי החנוכה.

והנני שולח לכל אחד ואחד ברכתי על פי המבואר בכמה מקומות שענין חנוכה הי' להשכיחם תורתך ולהעבירם על חוקי רצונך, היינו שכוונת מלכות יון הרשעה היתה לא לאסור לימוד התורה סתם, בתור חכמה, אלא להשכיח תורתך דוקא, תורת ה' תמימה, וכן בנוגע קיום המצוות שלא נתכוונו לקיום המצוות השכליות אלא דוקא החוקים שאין בהם טעם, וגם אלו לא הי' איכפת להם אילו לא היו חוקי רצונך דוקא, רצון הבורא. ועל ידי המסירות נפש של בני ישראל, אנשים נשים וטף, נמסרו רשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך, ונתוסף יום טוב בישראל להודות ולהלל לשמו הגדול, ובאופן דמוסיף והולך להאיר חשכת הגלות על ידי נר חנוכה והלכה כבית הלל. ועל פי מה שנאמר נר הוי' נשמת אדם, שכל יהודי הוא נרו של הקב"ה ותפקידו, כדבר משנה אני נבראתי לשמש את קוני, להאיר חלקו בעולם, ולא רק נפש הבהמית שלו, אלא גם בסביבתו ומחוצה לו, כענין מצות נר חנוכה על פתח ביתו מבחוץ, יהי רצון שיקויים כל הנ"ל בכל אחד ואחד מכם באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.

בברכה לבשורות טובות בכהנ"ל.

מובן שכל האמור שייך ומופנה גם לחבריהם שליט"א אשר בשאר סניפי ישיבות הערב. ובטח ימסרו להם הדברים, והעיקר - ישמשו להם דוגמא חי' לתלמיד טוב ומצליח, מתאים לתקות וכוונת רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ו'תרמד

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 296 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.