ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תרמה

ב"ה, י"ג טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מצום העשירי, יהפך לששון ולשמחה בקרוב, בו כותב ע"ד לימודו עם כתת תלמידים דישיבת תומכי תמימים ב... ואשר בשביל זה כמעט לא למד כלום בשביל עצמו.

ומובנת התמי' הכי גדולה, הכי לימוד עם כתת תלמידים שוללת אפשרית לימוד בפ"ע, ובפרט שכותב שהם צעירים, שהכנה ללימוד, אף כי מוכרחת היא לכל לימוד וכידוע מרז"ל [וכנודע מרבותינו נשיאינו ואפילו לאמירת מפטיר וכיו"ב], אבל הזמן הדרוש על הכנה מתאימה בהנ"ל, מצער היא בכמות, והלואי שילמוד כל הזמן הפנוי מלימוד עם התלמידים, בשביל עצמו.

בגוף השאלה, אם ימשיך ללמוד, הרי זה תלוי בהתוצאות: אם הצליח בתלמידיו מובן שיש להמשיך בזה, והשי"ת ינחהו בכל האמור בטוב לפניו בכל הפרטים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

כיון שאדם קרוב אצל עצמו, מובן ג"כ, שבהערכת תוצאות הנ"ל, יסמוך על הנהלת תו"ת.